نام شرکت/مدیریت:  
  نام:  
  نام خوانوادگی:  
  شماره شناسایی:  
  کد ملی:  
  نوع استخدام:  
  سابقه کار در صنعت نفت به سال:  
  آخرین مدرک تحصیلی:  
  سازمان محل اشتغال واقعی:  
  عنوان سمت واقعی:  
  میزان سابقه عضویت در کمیسیون‌های برگزاری مناقصات به سال:  
  میزان سابقه عضویت در کمیته‌های فنی-بازرگانی به سال:  
  میزان سابقه کارورزی درکمیسیون‌های مناقصات به سال:  
  تعداد مشارکت در برگزاری مناقصات به عنوان عضو کمیسیون:  
  شرکت در دوره آموزشی مناقصات به ساعت:  
  شماره تلفن همراه:  
  آدرس ایمیل:  
  ارسال ثبت و ارسال مجدد

گروه دورانV6.0.19.0