خط‌ مشی کیفیت مرکز توسعه مدیریت صنعت نفت

مرکز توسعه مدیریت صنعت نفت در راستای مدیریت بهینه فرایند آموزش و توسعه منابع انسانی،
استاندارد آموزش ISO 10015   و مدل مدیریت کیفیت آموزش دستگاه‌های اجرایی را الگوی مدیریت کیفیت خود قرار داده و در جهت بهبود و فرهنگ‌سازی، نهادینه کردن اصول و ارزش‌های سازمانی و افزایش بهره‌وری خط‌مشی کیفیت خود را به شرح ذیل اعلام‌ می‌دارد:

 • پرورش استعدادها در کلاس جهانی و توسعه و پرورش مدیران حرفه‌ای مشاغل (حرفه‌های) مورد هدف صنعت نفت؛
 • توجه به افزایش مهارت‌های منتخبین احراز مشاغل مدیریتی حرفه‌های مورد هدف صنعت نفت با رویکرد برنامه توسعه فردی؛
 • تدوین مدل‌های شایستگی و تعیین شایستگی‌های مورد نیاز هر شغل و شناسایی نیازهای آموزشی و توسعه‌ای منتخبین احراز مشاغل مدیریتی حرفه‌های مورد هدف صنعت نفت؛
 • طراحی و برگزاری پودمان‌های آموزشی و توسعه‌ای (دوره‌های آموزشی و برنامه‌های توسعه‌ای) برای منتخبین احراز مشاغل مدیریتی حرفه‌های مورد هدف صنعت نفت؛
 • گردآوری و تجمیع تجارب مدیران موفق کنونی و انتقال آنها به مدیران نسل آینده؛
 • تشکیل بانک اطلاعات مدیران؛
 • اعطای گواهینامه‌های صلاحیت حرفه‌ای متناسب با توانایی‌های فراگیران.

 

مدل مفهومی آموزش و توسعه
 

مدل مفهومي آموزش و توسعه مرکز توسعه مديريت صنعت نفت.jpg
 

 • نیازسنجی آموزشی و توسعه‌ای: در مرکز توسعه مدیریت صنعت نفت، نیازسنجی، فرایند تعیین نوع و مقدار اقدامات آموزشی و توسعه‌ای است که فراگیران در راستای تحقق اهداف و سیاست‌های آموزشی و توسعه‌ای مرکز بایستی طی کنند. به عبارت دیگر، در این بخش، براساس تجزیه‌ و تحلیل‌های مختلف مشخص می‌شود فراگیران و منتخبین حرفه‌های مدیریتی به چه نوع اقدامات آموزشی و توسعه‌ای نیاز دارند.
 • طراحی آموزشی و توسعه‌ای: پس از مشخص شدن نیازهای آموزشی و توسعه‌ای منتخبین، واحد طراحی به منظور مرتفع نمودن این نیازها، اقدام به طراحی پودمان‌های‏ آموزشی و مناسب نموده و بطور مستمر نیازها، دوره‌ها و برنامه‌ها را روزآمد می‌نماید.
 • برنامه‏ریزی آموزشی و توسعه‌ای: حاصل فرایند برنامه‌ریزی در مرکز، برنامه‌ای است که دربرگیرنده اهداف آموزشی و توسعه‌ای سازمان، اهداف رفتاری، شرکت‌کنندگان، روش‌های آموزشی و توسعه‌ای، زمانبندی اجرا، منابع مورد نیاز، ملاک‌های ارزشیابی اثربخشی است. برنامه‌ریزی‌های مرکز بایستی در بازه‌های زمانی مختلف (به فراخور زمانی مختلف و جهت تحت پوشش قرار دادن حرفه‌های مورد هدف) انجام شود.
 • مدیریت اجرایی آموزش و توسعه: مدیریت و راهبری اقدامات آموزش و توسعه‌ای تدوین شده و چگونگی فراهم نمودن امکانات و منابع کافی برای اجرای آنها در این مرحله صورت می‌گیرد. پودمان‌های آموزشی و توسعه‌ای برای منتخبین می‌بایست براساس نیازسنجی‏، طراحی و برنامه‌ریزی اجرا شود و منتخبین ملزم به گذراندن دوره‌ها و برنامه‌ها خواهند بود.
 • ارزشیابی، پایش و بهبود فرایندهای آموزش و توسعه: به منظور تعیین اینکه آیا سرمایه‌گذاری مرکز در امر آموزش و توسعه، موجب ارتقا و بهبود عملکرد منتخبین حرفه‌های مدیریتی و یا موجب افزایش بهره‌وری و کارایی فعالیت‌های مرکز و صنعت نفت شده است، فعالیت ارزشیابی انجام می‌گیرد.

 


گروه دورانV6.0.19.0