مرکز توسعه مدیریت صنعت نفت برای اعطای گواهی نامه صلاحیت حرفه ای با هماهنگی وزارتخانه عمل می کند
و لذا هماهنگی های لازم را برای تعریف ارتباط بین گواهی نامه های صلاحیت حرفه ای با شرایط احرازسمت های
مدیریتی مورد اشاره در بند3به انجام خواهد رسانید.از زمانی که تعداد نفرات دارای گواهی نامه صلاحیت  حرفه ای
در هر رشته تعریف شده 1/5برابر نیاز بشود،شرط لازم برای تصدی سمت های یاد شده گذراندن موفق  دوره های
تعریف شده توسط افراد و برخورداری از گواهی نامه صلاحیت حرفه ای می باشد.


وزیر محترم نفت(بیژن زنگنه)روز شنبه (۱۴ بهمن‌ماه) سال 1396طی مراسمی گواهینامه صلاحیت حرفه ای را به 32نفر از منتخبان دوره های مدیریت پروژه اعطا کردند.

 

new.jpg


گروه دورانV6.0.19.0