فرآیند ارزیابی متقاضیان  انتصاب در برابر سمت های مجریان طرح/پروژه

 

فرآیند ارزیابی متقاضیان طی 5 روز به ازای هر فرد و بر مبنای مراحل زیر صورت خواهد گرفت:

مرحله اول:آزمون زبان انگلیسی،مهارتهای کامپیوتری،توانمندی های شناختی و مصاحبه سلامت روان(19و20اسفند ماه 96 طی دورورز)

مرحله دوم:ارزیابی شایستگی های رفتاری و آزمون دانش تخصصی(26و27فروردین ماه97،طی دو روز)

مرحله سوم:مصاحبه فنی-تخصصی( 11الی 19 اردیبهشت ماه97،طی یک روز)

نام فرآیند تاریخ اجرا
آزمون زبان انگلیسی 19 الی 20 اسفندماه
مهارتهای کامپیوتری 19 الی 20 اسفندماه
توانمندی های شناختی 19 الی 20 اسفندماه
مصاحبه سلامت روان 19 الی 20 اسفندماه
ارزیابی شایستگی های رفتاری 26 الی 27 فروردین ماه
آزمون دانش تخصصی 26 الی 27 فروردین ماه
مصاحبه فنی-تخصصی  11الی 19 اردیبهشت ماه

 فرآیند ارزیابی حرفه ای های بومی در منطقه پارس جنوبی در حرفه های
"مدیر عمومی و مدیر پروژه"


ارزیابی حرفه ای های بومی در منطقه پارس جنوبی در حرفه های "مدیر عمومی و مدیر پروژه" طی پنج
روز به ازای هر فرد بر مبنای مراحل زیر صورت خواهد گرفت:
 
مرحله اول:آزمون زبان انگلیسی،مهارتهای کامپیوتری،توانمندی های شناختی،مصاحبه سلامت روان،ارزیابی شایستگی های رفتاری و آزمون دانش تخصصی(طی چهار روز،از تاریخ 22 الی 25اردیبهشت  97)
 
مرحله دوم:تخصصی(متعاقبا اعلام خواهد گردید)
 
نام فرآیند تاریخ اجرا
آزمون زبان انگلیسی 22الی 25 اردیبهشت ماه
مهارتهای کامپیوتری 22الی 25 اردیبهشت ماه
توانمندی های شناختی 22الی 25 اردیبهشت ماه
مصاحبه سلامت روان 22الی 25 اردیبهشت ماه
ارزیابی شایستگی های رفتاری 22الی 25 اردیبهشت ماه
آزمون دانش تخصصی 22الی 25 اردیبهشت ماه
مصاحبه فنی-تخصصی متعاقبا اعلام خواهد گردید.

 


 

۱.jpg


-
حرفه مدیریت مالی وتامین منابع (Financial Management):

به منظور تدوین الگوی شایستگی حرفه مدیران مالی صنعت نفت به بررسی و مطالعه الگوها و مدل‌های مختلف شایستگی مدیریت مالی، انجمن‌ها و سازمان‌های حرفه‌ای فعال در این حوزه، گزارش‌های منتشر شده از شرکت‌ها و سازمان‌های معتبر و بزرگ، سازمان‌ها و نهادهای ارائه دهنده گواهینامه‌های معتبر بین‌المللی در این حوزه پرداخته شد. براساس بررسی‌های مختلف و متعدد مدیران مالی در سازمان‌های مختلف تحت عناوین مختلفی نظیر؛ مدیران ارشد مالی، کنترل کننده‌ها، خزانه‌داران و مأموران مالی، مدیران اعتباری، مدیران نقدی، مدیران ریسک و مدیران بیمه ایفای نقش می‌نمایند.

در این بررسی پایگاه‌های معروف و معتبر بین‌المللی واکاوی شدند، پایگاه‌هایی نظیر : پایگاه مشاغل O’NET، Deloitte، گزارش سالیانه Crist/Kolder Associates Volatility Report 2017 در زمینه مدیران عالی (C-Suite)، گزارش پنج ناشر بزرگ حسابداری (Big 5 Public Accounting Background) و وزارت کار آمریکا ،انجمن‌ها و موسسات مختلف بین‌المللی نظیر AICPA، CIM، ACCA، IPCAS، IAM، CGMA و ... . همچنین گواهینامه‌های CFA، CIPM، ACCA، CPA، CTP، IAM و IAM، از جمله گواهینامه‎های مختلف بین‌المللی و مورد نیاز برای مدیران مالی سازمان‌ها مطرح هستند. هر یک از این نهادها و انجمن‌ها از ابعاد و زوایای مختلف، شایستگی‌ها و الگوهای مختلف و متنوع مدیران مالی را (شایستگی‌های فنی و رفتاری) را مطرح نموده‌اند. در واحد سنجش و ارزیابی مرکز توسعه مدیریت صنعت، با بهره‌گیری و مداقه در این مطالعات و دستاوردهای جهانی و با توجه به الزامات و نیازهای خاص صنعت نفت به طراحی الگوی شایستگی مدیران مالی این صنعت در دو بخش شایستگی‌های فنی و شایستگی‌های رفتاری اقدام شده است.


 


-حرفه مدیریت حقوقی (Legal Management):

به منظور تدوین الگوی شایستگی حرفه مدیران حقوقی در صنعت نفت به بررسی و مطالعه الگوها و مدل‌های مختلف شایستگی مدیریت حقوقی، انجمن‌ها و سازمان‌های حرفه‌ای فعال در این حوزه، گزارش‌های منتشر شده از شرکت‌ها و سازمان‌های معتبر و بزرگ، سازمان‌ها و نهادهای ارائه دهنده گواهینامه‌های معتبر بین‌المللی در این حوزه پرداخته شد. براساس بررسی‌های مختلف و متعدد مدیران حقوقی در سازمان‌های مختلف تحت عناوین مختلفی نظیر؛ مدیران ارشد حقوقی، مشاور عمومی، مدیر اجرایی، مدیر ارشد انطباق، مدیر دفتر حقوقی و ... ایفای نقش می‌نمایند.
در این بررسی پایگاه‌های معروف و معتبر بین‌المللی واکاوی شدند، پایگاه‌هایی نظیر : پایگاه مشاغل O’NET، Deloitte، گزارش سالیانه Association of Corporate Counsel (ACC) در سال‌های 2015 تا 2017، گزارش سالیانه    2017 Altman Weil، انجمن‌ها و موسسات مختلف بین‌المللی نظیر The Association of Legal Administrators (ALA)، Legal Services Competency Standards of Australia،  Singapore Corporate Counsel Association (SCCA) و ... . همچنین گواهینامه‌های مختلفی نظیر ALA's Certified Legal Manager  از جمله گواهینامه‎های مختلف بین‌المللی و مورد نیاز برای مدیران حقوقی سازمان‌ها مطرح هستند.
در واحد سنجش و ارزیابی مرکز توسعه مدیریت صنعت، با بهره‌گیری و مداقه در این مطالعات و دستاوردهای جهانی و با توجه به الزامات و نیازهای خاص صنعت نفت به طراحی الگوی شایستگی مدیران حقوقی این صنعت در دو بخش شایستگی‌های فنی و شایستگی‌های رفتاری اقدام شده است.


 


گروه دورانV6.0.19.0