گام های اصلی فرایندهای ارزیابی روسای دفاتر:

شرایط عمومی و اولیه طرح :

حداکثر سن 40 سال، مدرک تحصیلی حداقل کارشناسی، حداقل سه سال سابقه در صنعت نفت و ساکن تهران

گام های اصلی فرایند:

1-غربالگری شرایط عمومی اولیه

2-سنجش مهارت های رایانه، زبان، توانمندیهای ذهنی

3-سنجش شایستگی ارتباطات نوشتاری و مقررات اداری استخدامی افراد؛ 1- دستور و نگارش زبان فارسی2- توانایی تهیه و تنظیم نامه یا سند اداری 3- تهیه گزارش اداری 4- برگردانی گفتار شفاهی به متن رسمی نوشتاری 5- خوانانویسی 6- مقررات اداری و استخدامی صنعت نفت

4-ارزیابی شایستگی های رفتاری : ارتباطات کلامی، خدمت مداری، قابلیت اعتماد، صداقت، هماهنگی و همکاری، خویشتن داری، سازگاری و انعطاف پذیری

5-ارزیابی سلامت


 

گام های اصلی فرایندهای ارزیابی مدیران پروژه:

به منظور سنجش و ارزیابی متقاضیان طرح انتخاب و پرورش حرفه مدیر پروژه، گام های ذیل برداشته شد:

1- سرند متقاضیان بر اساس شرایط اولیه طرح
2- ارزیابی شایستگی های عمومی متقاضیان شامل؛ مهارت های زبان انگلیسی، رایانه و توانمندی های ذهنی.
3- ارزیابی شایستگی های رفتاری متقاضیان
4- ارزیابی سلامت روان
5- ارزیابی سطح دانش متقاضیان
6- ارزیابی شایستگی¬های فنی با استفاده از رویکرد پنل¬های مصاحبه خبرگی


طرح انتخاب و پرورش ارزیاب حرفه ای کانون ارزیابی:

 کانون های ارزیابی بر سه رکن کلیدی؛
1- الگوی شایستگی
2- ابزارهای ارزیابی
3- ارزیاب استوار است.

با توجه به نقش کلیدی ارزیاب و کانون ارزیابی در فرایند انتخاب و توسعه مدیران، مرکز توسعه مدیریت صنعت نفت از ابتدای تاسیس و در اولین گام، نسبت به فراخوان، انتخاب، ارزیابی و توسعه این افراد از میان کارکنان صنعت نفت اقدام کرد.


شرایط ورود به طرح:

کلیه کارکنان رسمی و قراردادی ساکن تهران(به دلیل مساله امکان حضور در مرکز)، حداقل تحصیلات لیسانس، فارغ از رشته تحصیلی که حداقل شایستگی های مورد نیاز را کسب نمودند، به عنوان ارزیاب مرکز آموزش و توسعه داده شدند.

برای ارزیابان آموزش دیده که در فرایندهای ارزیابی حاضر و عملکرد قابل قبولی نمایش داده اند، برای اولین بار در ایران گواهینامه رسمی A&DC صادر خواهد شد.


گام های اصلی فرایندهای ارزیابی مدیران عمومی:

  •  مرحله اول: انجام فرایند غربال گری
  •  مرحله دوم: آزمون مهارت های زبان انگلیسی
  •  مرحله سوم: آزمون مهارت های رایانه
  •  مرحله چهارم: آزمون خلاقیت تورنس / آزمون توانمندی ذهنی
  •  مرحله چهارم: سنجش شایستگی رفتاری
  •  مرحله پنجم: سنجش سلامت روان
  •  مرحله ششم: ارزیابی سطح دانش مدیریتی
  • مرحله هفتم:مصاحبه فنی تخصصی


مقدمه و هدف طرح مدیران عمومی:

منظور از مدیران عمومی تمامی مدیران عالی و ارشد شاغل در چهار شرکت اصلی و وزارت نفت می باشند که چندین حوزه  فنی، عملیاتی و خدماتی را تحت مدیریت خود داشته و کارراهه آنها به سمتهای مدیریت عامل و معاونین وزیر ختم می گردد. هدف از این طرح شناسایی و تربیت مداوم نسلی نو از مدیران پروژه با تکیه بر اندوخته ارزشمند تجارب مدیران کنونی این صنعت، فنآوری نوین مدیریت در شرکت های مشابه و بهره گیری از تجارب و یافته های دانشگاه ها و مدارس مدیریت داخلی و جهانی برای اداره موفق پروژه های توسعه ای صنعت نفت می باشد.
 

 

نام فرآیند تاریخ اجرا
ارزیابی سطح مهارت زبان انگلیسی با رویکردآیلتس(IELTS) 11الی 15 شهریورماه
ارزیابی سطح مهارت رایانه با رویکرد (ICDL)بین المللی 1الی 5مهرماه
ارزیابی سطح توانمندی ذهنی 1 الی 5 مهرماه
ارزیابی سطح دانش فنی 13 الی 24 آذرماه
ارزیابی شایستگیهای رفتاری با رویکرد(A&DC) 13الی 24آذرماه
ارزیابی سلامت روان 13الی 24آذر ماه
ارزیابی شایستگی های فنی با تکیه بر رویکرد مصاحبه فنی 1 الی 27دی ماه

 


طرح انتخاب و پرورش فرمانده صحنه حوادث صنعت نفت:

گام های اجرایی طرح:

1- تجزیه و تحلیل نقش فرمانده صحنه حوادث صنعت نفت با استفاده از الگوی دیکم  (Dacum)
2-  بهینه کاوی استانداردهای بین المللی در حوزه انتخاب و تربیت فرمانده صحنه حوادث
3-  تدوین پروفایل فرمانده صحنه حوادث صنعت نفت
4-  ارزیابی سطح مهارت زبان انگلیسی با رویکرد آیلتس  (IELTS)
5-  ارزیابی سطح مهارت رایانه با رویکرد(ICDL) بین المللی
6-  ارزیابی سطح توانمندی ذهنی
7-  ارزیابی سطح دانش  فرمانده صحنه
8-   ارزیابی شایستگی های رفتاری با رویکرد  (A & DC)
9-   ارزیابی سلامت روان
10- ارزیابی شایستگی¬های فنی با تکیه بر رویکرد مصاحبه ایستگاهی

 

مقدمه و هدف طرح فرمانده صحنه:

پیرو وقوع حوادث اخیر در صنعت نفت (نظیر حادثه آتش سوزی شرکت پتروشیمی بوعلی سینا) و نظر به نقش برجسته و مهم فرماندهی صحنه حرفه ای در هدایت و مدیریت حوادث در واحدهای عملیاتی و تولیدی و تاکید وزیر محترم نفت مطابق تکالیف محوله در سومین جلسه شورای مرکزی سلام (مصوبه شماره 6  مورخ1395/08/10 ) مقرر گردید برنامه توانمندسازی و تقویت دانش و مهارت مورد نیاز افراد مرتبط با این نقش در صنعت نفت از طریق ارزیابی، انتخاب و سپس آموزشهای تئوری و عملی مطابق استانداردهای روز دنیا و در مراکز آموزش معتبر بین المللی مجهز به شبیه سازهای آموزشی، ماکتهای تمرین عملی مشابه تاسیسات صنعت نفت و کادر آموزشی و مربیان مجرب در دستور کار این اداره کل قرار گیرد.
 

نام فرآیند تاریخ اجرا
ارزیابی سطح مهارت زبان انگلیسی با رویکردآیلتس(IELTS) 22الی26مهرماه
ارزیابی سطح مهارت رایانه با رویکرد (ICDL)بین المللی 22الی26مهرماه
ارزیابی سطح توانمندی ذهنی 22الی26مهرماه
ارزیابی سطح دانش فرمانده صحنه 22الی26مهرماه
ارزیابی شایستگیهای رفتاری با رویکرد(A&DC) 4الی 19آذرماه
ارزیابی سلامت روان 4الی 19آذرماه
ارزیابی شایستگی های فنی با تکیه بر رویکرد مصاحبه ایستگاهی 4الی 19آذرماه

 


 


گروه دورانV6.0.19.0