واحد طراحی آزمون و ابزارهای روان شناختی:

این واحد با استفاده از بکارگیری تئوری های اندازه گیری سعی در تدوین و بکارگیری ابزارهایی دارد که با دقتی هرچه بالاتر ویژگی های مدنظر و تعیین شده را اندازه گیری نماید.
بکارگیری سنجه های قوی و معتبر که همواره شاخص های روان سنجی بر اعتبار آنها صحت گذارده است، از جمله فعالیت های جاری مرکز در ارزیابی های به عمل آمده است.

با توجه به ویژگی های ذیل می توان یک آزمون را طبقه بندی کرد، این طبقه بندی بر اساس نوع ساخت یا اجرای آزمون ها صورت پذیرفته است: 
 •   آزمون های استاندارد شده در برابر آزمون های غیراستاندارد
 •   آزمون های گروهی در برابر آزمونهای فردی 
 •   آزمون های سرعت در برابر آزمونهای قدرت 
 •   آزمون های عملی در برابر آزمونهای کاغذ – مدادی  
 •   آزمون های عینی در برابر آزمونهای ذهنی   
 • آزمون های ملاک مرجع در برابر آزمونهای نرم مرجع   
 • آزمون های وابسته به فرهنگ در برابر آزمونهای نابسته به فرهنگ   
 • آزمون های کلامی در برابر آزمونهای غیر کلامی
 


آزمون ها را می توان بر اساس هدف کاربردی نیز به دسته های ذیل تقسیم کرد:

 
       
        
آزمون های شناختی:

 
 • آزمون‌های سنجش توانایی ذهنی 
   
 • آزمون های سنجش پیشرفت     
       
 • آزمون های سنجش استعداد

   
     
 
 آزمون های غیر شناختی: 

 

 • آزمون های سنجش شخصیت   
   
 • آزمون‌های سنجش علایق، نگرش‌ها و ارزش‌ها 
 •  آزمون‌های عصب روان‌شناختی

 


 
این مرکز از کلیۀ ابزارهای فوق به منظور اجرای فرایندهای ارزیابی استفاده می نماید.آزمون های مورد استفاده در مرکز ارزیابی:

آزمون های شناختی:

آزمون های شناختی به منظور بررسی توانمندی ذهنی فرد در سرعت و دقت پردازش اطلاعات ، تجزیه و تحلیل و قدرت تصمیم گیری صحیح و سریع به کار برده می شوند. برخورداری از توانمندی ذهنی بالا فرد را قادر به برنامه ریزی، توجه، تمرکز، به خاطر سپردن دستورالعمل ها و انجام موفقیت آمیز وظایف متعدد، ساماندهی و طرح برنامه عملیاتی می کند. تشخیص این سطح از توانمندی ذهنی منجر با کمک آزمون های سنجش توانمندی ذهنی صورت می پذیرد.


آزمون های شخصیت:

این آزمون به منظور سنجش تیپ های مختلف شخصیتی و پی بردن به صفات پایدرای می پردازد که تعیین کنندۀ الگوهای غالب رفتار، تفکر و احساس در فرد است، با کمک این آزمون ها تناسب ویژگی های فردی و شرایط شغلی تا حدود زیادی امکان پذیر است.آزمون های سنجش سلامت روانی و شخصیت:


این آزمون ها به بررسی آن بخش از بدکارکردهای فرد می پردازد که تعاملات مناسب فردی با دیگران، محیط، شرایط و حتی خود را با مشکل روبه رو می سازد، معمولا از روش های مصاحبه ای به منظور تشخیص موارد مشکل دار استفاده می گردد.طرح های پژوهشی جاری در مرکز:

 • ساخت ابزار اندازه گیری جهت سنجش طرحواره های اخلاقی مدیران صنعت نفت
 • اعتباریابی مدل های ارزیابی مرکز توسعه مدیریت صنعت نفت 
 

گروه دورانV6.0.19.0